Disclaimer (NL)

Inhoud

De volledige inhoud van deze website is het exclusieve eigendom van Medicer. (‘Medicer’).
Het kopiëren, herdistribueren of publiceren van enig deel van deze site, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Medicer. Overtreders kunnen worden vervolgd. Productnamen met of zonder een handelsmerksymbool kunnen het handelsmerk zijn van Medicer of van een van haar leveranciers of van een van haar fabrikanten.In geval van twijfel zal Medicer u op verzoek informeren over de geldigheid van een dergelijk merk of handelsnaam

Disclaimer
Alle informatie op deze website, inclusief productinformatie, wordt verstrekt “zoals deze is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Toegang
Gebruikers gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze site en de inhoud ervan op eigen risico is. Medicer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor typografische fouten of technisch onjuiste informatie op deze website. Medicer behoudt zich in bijzonder het recht voor om informatie op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, Medicer aanvaardt echter geen verplichting om de informatie op deze site bij te werken.

Correspondentie
Ideeën: Medicer gebruikt geen ongevraagde ideeën voor producten of diensten die worden ingevoerd via E-mail. Alle nieuwe productideeën en / of ontwikkelingen zijn welkom via reguliere post. De informatie is te vinden op het openingsscherm van deze website. Door e-mail bij ons in te dienen, stemt u ermee in dat u geen verhaal tegen Medicer zult hebben voor een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of misbruik van eigendomsrechten in uw communicatie met ons. Alle informatie die via deze website naar Medicer wordt verzonden, wordt NIET als vertrouwelijk beschouwd.

Distributie
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het vertegenwoordigen van de Medicer-producten die beschikbaar zijn voor distributie, kunnen contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Medische professionals
Chirurgische procedures. De chirurgische technieken die op deze website worden gepresenteerd, worden gebruikt om de chirurgische techniek aan te tonen door een bepaalde praktiserende chirurg van het product waarnaar wordt verwezen. Medicer, als fabrikant van medische hulpmiddelen, oefent geen medicijnen uit en raadt deze of andere chirurgische technieken niet aan voor gebruik bij een bepaalde patiënt. De chirurg die een procedure uitvoert, is verantwoordelijk voor het bepalen en gebruiken van de juiste technieken voor het gebruik van een apparaat bij de specifieke patiënt. Medicer is niet verantwoordelijk voor de selectie van de juiste chirurgische techniek voor een individuele patiënt. Vragen over de geschiktheid van een bepaalde techniek of apparaat moeten worden gericht aan de arts van de individuele patiënt.

Productinformatie
Deze website bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in een bepaald land of beschikbaar kunnen zijn onder verschillende handelsmerken in verschillende landen. De producten kunnen worden goedgekeurd of vrijgegeven door overheidsinstanties voor verkoop of gebruik met verschillende indicaties of beperkingen in verschillende landen. Producten zijn mogelijk niet goedgekeurd voor gebruik in alle landen. Niets op deze site mag worden opgevat als promotie of uitnodiging voor een product of voor het gebruik van een product op een bepaalde manier die niet is toegestaan volgens de wet- en regelgeving van het land waar de lezer zich bevindt. Specifieke vragen die artsen hebben over de beschikbaarheid en het gebruik van de producten die op deze site worden beschreven, moeten worden gericht aan hun specifieke lokale verkoopvertegenwoordiger of indien niet beschikbaar voor Medicer. Specifieke vragen die patiënten kunnen hebben over het gebruik van de producten die op deze site worden beschreven of de geschiktheid voor hun eigen voorwaarden moet worden gericht aan hun eigen arts.

Links naar andere sites
Deze website kan links bevatten naar webpagina’s die niet zijn gekoppeld aan Medicer. Medicer is niet verantwoordelijk voor de inhoud op die sites, garandeert op geen enkele manier de juistheid van de verstrekte informatie en beveelt geen specifiek product of dienst aan die op die gelinkte sites staat.

Schending van het auteursrecht
Het materiaal, de tekst, tekeningen en afbeeldingen die geen eigendom zijn van Medicer of zijn leveranciers of zijn fabrikanten, zijn geselecteerd uit het publieke domein en moeten vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten. Mocht u echter het gevoel hebben dat wij materiaal gebruiken waar u recht op heeft, neem dan contact op met onze webmaster en wij zullen, als uw claim geldig is, dit onmiddellijk corrigeren

Disclaimer (EN)

Content

The entire content of this web site is the sole property of Medicer . (“Medicer“).
The copying, redistribution, or publication of any part of this site, in whole or in part, is strictly prohibited without the express, written consent of Medicer. Violators may be prosecuted. Product names with or without a trademark symbol, may be the trademark of Medicer or one of its suppliers or one of its manufacturers .Care should be taken to use any trade names. In case of doubt Medicer will inform you, upon request, of the validity of such brand or trade name

Disclaimer
All information on this web site, including product information, is provided “as is” without any warranty of any kind, either expressed or implied, including, without limitation, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Acces:
Users agree that the access and use of this site and its contents is at their own risk. Medicer accepts no responsibility for typographical errors or technically inaccurate information contained on this web site. Medicer specifically reserves the right to change, delete or update information without notice at any time, however, Medicer accepts no obligation to update the information contained on this site.

Correspondence
Ideas : Medicer does not use unsolicited ideas for products or services that is entered through
E-mail. Any new product ideas and or developments are welcomed through regular mail. The information can be found at the opening screen of this website. By submitting e-mail to us, you agree that you shall have no recourse against Medicer for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary rights in your communications to us. Any information sent to Medicer via this web site will NOT be considered confidential.

Distribution
Any companies interested in representing any of the Medicer products available for distribution are invited to contact us through our contact page.

Medical Professionals
Surgical Procedures. The surgical techniques presented on this web site are used to demonstrate the surgical technique by a particular practicing surgeon of the referenced product. Medicer, as a manufacturer of medical devices, does not practice medicine and does not recommend these or any other surgical techniques for use on a particular patient. The surgeon who performs any procedure is responsible for determining and utilizing the appropriate techniques for the use of a device in the particular patient. Mediceris not responsible for the selection of the appropriate surgical technique to be used for an individual patient. Questions regarding the appropriateness of a particular technique or device should be directed to the individual patient’s physician.

Product Information
This web site contains information about products that may or may not be available in any particular country or may be available under different trademarks in different countries. The products may be approved or cleared by governmental regulatory organizations for sale or use with different indications or restrictions in different countries. Products may not be approved for use in all countries. Nothing contained on this site should be construed as a promotion or solicitation for any product or for the use of any product in a particular way which is not authorized under the laws and regulations of the country where the reader is located. Specific questions physicians may have about the availability and use of the products described on this site should be directed to their particular local sales representative or if not available to Medicer.. Specific questions patients may have about the use of the products described on this site or the appropriateness for their own conditions should be directed to their own physician.

Links to Other Sites
This web site may have links to web pages that are not associated with Medicer. Medicer is not responsible for the content provided on those sites, does not guarantee in any way the accuracy of the information provided, and does not recommend any particular product or service contained on those linked sites.

Infringement of copyright
The material, text, drawings and pictures which are not owned by Medicer or its suppliers or its manufacturers, have been selected from the public domain and should be free of intellectual property rights. Should you however feel that we are using material which you have right on, please inform us by contacting our webmaster and we will, if your claim is valid, correct this immediately